شیرهای دوبل بلوکی و هواگیری

این شیرهای دارای آب بندی کننده دوبل ، برای کنترل جریان گذرنده از میان شیر به کار می روند،  در بدنه خارجی خود مجهز به اتصالات فلانژدار و درقسمت داخلی خود مجهز به شاتر ساچمه ای می باشند. در حالت بسته ، شاتر بر رینگ های آب بندی کننده سهموی/استوانه ای فشار آورده، باعث کاهش پیشرونده جریان سیال و در نهایت قطع کامل جریان می گردد.

دانلود فایل محصول