واحد اتصال به زمین MT 30

این دستگاه امکان بارگذاری و تخلیه ایمن تانک های سیار حاوی مواد قابل اشتعال را (که بر روی کامیون، واگن، ارابه چرخدار، ویا درکیسه های بزرگ نصب می شوند) که در آن ریختن مواد قابل اشتعال با سرعت زیاد، باعث ایجاد الکتریسیته ساکن شده، می تواند به جرقه یا انفجار منجر گردد، فراهم می آورد.

دانلود فایل محصول