سازمان جهاني تجارت و تأثير آن بر بازار نفت خام

سازمان جهاني تجارت و تأثير آن بر بازار نفت خام

سه سازمان صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت با اتخاذ سیاستهایی برای تحقق جهانی کردن اقتصاد فعالیت می کنند.

در این فرایند، نحوه و ضوابط تجارت کالاهایی بیشتر مورد توجه است که در تجارت بین‌ المللی جایگاه استراتژیکی دارند. حاملهای انرژی به ‌خصوص نفت‌ خام از جمله این کالاهاست که لحاظ آن در میان کالاهای سازمان جهانی تجارت مسائل مختلفی را مطرح کرده است.

در مقاله «سازمان جهانی تجارت و تأثیر آن بر بازار نفت خام (چالشها و فرصتها)» با علم به اینکه بیشتر کشورها، چه تقاضاکننده و چه عرضه کننده تفت، عضو سازمان جهانی تجارت هستند، روند اثرگذاری این سازمان را بر بازار نفت خام  بررسی شده است.

بر این اساس مشخص شد که  از‌آنجا‌که قیمت نفت تحت تأثیر عوامل روانی، عرضه و تقاضا و ... است، قرار گرفتن آن در فهرست کالاهای سازمان جهانی تجارت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر این عوامل تأثیر می‌ گذارد.

اصولی مانند رفتار ملی و محدودیت مقداری به‌ ترتیب به‌ طور مستقیم می‌ تواند بر تقاضا و عرضه نفت ‌خام تأثیرگذار باشد. علاوه‌ بر این موافقت ‌نامه‌ های عمومی تعرفه و تجارت، تجارت خدمات و موانع فنی فرا راه تجارت هم می ‌تواند شرکتهای ارائه ‌دهنده خدمات مهندسی را به‌سمت رقابتی شدن سوق دهد.

 

 

ادامه مطلب...